prodej@pilanamarket.cz +420 573 502 911

Pěchování zubů a egalizace pěchovaných zubů

 

Pěchovaný pilový list je dokonalejším nástrojem než tentýž list rozvedený.

 

Přepoklady správného napěchování

  • Materiál listu musí být určen pro pěchování
  • Ostřírna musí být vybavena pěchovacími a egalizačními stroji, aby byla zajištěna potřebná přesnost a produktivita při přípravě nástroje
  • Nutno věnovat pozornost údržbě ostřiček
  • Pěchované nástroje je vhodné použít pro odkorněnou kulatinu, neboť poškození pěchu nelze opravovat dodatečným rozvedením listů upnutých v rámu

 

Před pěchováním

Před započetím pěchování je potřeba pečlivě odstranit případné výchylky zubů do strany, aby nenastalo vyhnutí zubů při pěchování nebo rozpěchování na jednu stranu. V případě potřeby upravíme před pěchováním vnitřní pnutí listu.

Nový nástroj se musí před pěchováním přeostřit! Pro dosažení správného pěchu je nutné, aby všechny zuby měly stejnou rozteč, výšku (v toleranci ±0,2 mm), řezné úhly a aby plocha čela a hřbetu byla kolmá k boční ploše pilového listu.

 

Při pěchování

Před vlastním napěchováním je třeba potřít zuby (čela) mastnou křídou, naftou, nebo speciálním přípravkem určeným pro pěchování. Olej je nevhodný, znečišťuje brusný kotouč při ostření.

Běžně se pěchování provádí s pěchovacím válečkem excentrického průřezu, při jehož pootočení se hrot zubu rozpěchuje; přitom je hřbet opřen o kovadlinku; poloha její osy je vzhledem k ose pěchovacího válečku stálá.

V zásadě lze pěchovací stroj nastavit pro dva základní druhy pěchu – pěch dlouhý a krátký. Dlouhý pěch umožňuje větší počet meziostření, ale způsobuje větší tření zubu ve spáře. Krátký pěch oproti tomu sice tření menší, ale nevydrží tolik meziostření.

 

Doporučené hodnoty pro pěchování RP
Dřevo
Rozvod na jednu stranu
 Měkké - vlhkost do 25%
0,55 mm - 0,65 mm
 Měkké - vlhkost nad 25%
0,65 mm - 0,75 mm
 Měkké - zmrzlé
0,55 mm - 0,65 mm
 Tvrdé - vlhkost do 25%
0,45 mm - 0,50 mm
 Tvrdé - vlhkost nad 25%
0,55 mm - 0,60 mm
 Tvrdé - zmrzlé
0,45 mm - 0,50 mm

 

 

Egalizace pěchovaných zubů

Účelem egalizace je vytvořit řezné hrany stejných šířek a stejné velikosti úhlů rozpěchovaných zubů od řezné hrany směrem k patě zubu a současně směrem k zadní hraně zubu, aby tření bočních ploch bylo omezeno.

Před egalizováním se doporučuje odstranit (pilníkem nebo sbroušením) jemné hroty vzniklé pěchováním, mohly by zapříčinit nestejnou šířku egalizovaných zubů.

Egalizuje se dvěma metodami:

  • Bočním tlakem čelistí egalizátoru (trvanlivější, je možno použít i ruční egal. přístroj)
  • Sbroušením brusnými kotouči

 

Vady při pěchování, jejich následky a řešení:

Vada
Příčina
Následek
Opatření
Jednostranné rozpěchování
  1. v šířce pěchu
  2. ve výšce pěchu
Šikmo zbroušené čelo, hřbet zubu; vyhnutí zubu před pěchováním, opotřebení excentru, opotřebení kovadlinky, chybné zbroušení dosedací plochy kovadlinky; pěchovací váleček není kolmý k ploše listu; na jedné straně listu menší tvrdost; jehla po ostření
Nestejně široké a vysoké plošky na bocích po egalizování; obvykle jednostranný pěch i po egalizování; menší počet mezibroušení, větší náchylnost k požkození na straně malé boční plošky; na jedné straně pěch dříve odbroušen; zabíhání pilových listů
Brusný kotouč nastavit přesně kolmo k ploše listu a nad střed jeho tloušťky; přebrousit list; proměřit list před pěchováním; výměna výstředníku; zbroušení kovadlinky; kontrola kolmosti šablonou
Ohnutí hrotu zubu
  1. nahoru
  2. dolů
Úhel dosedací plošky kovadlinky je větší (menší) než úhel hřbetu

1.) hrot zubu se může ulomit; při ostření nebezpečí spálení hrotu

2.) nutno odbrousit na hřbetu tlustší vrstvu materiálu; zbytečné namáhání materiálu hrotu
Seřízení vodítka pěchovacího přístroje nahoru nebo dolů; zbroušení dosedací plošky kovadlinky podle úhlu hřbetu
Malá výška a šířka pěchu
 
Kovadlinka je spuštěnapříliš dolů; ve výchozí poloze je výstředník již částečně přetočen směrem nahoru
 
Nutno pěchovat vícekrát
Vysunout kovadlinku výše, přebrousit
Pěch příliš nízko
Kovadlinka příliš vysoko; hrot zubu není na odstřihové hraně (malý úhel čela zubu); chybné nasazení pěchovacího přístroje; nečistoty na čele zubu
Přílišné zbrušování hřbetů zubů, větší spotřeba pilových listů
Kovadlinku jemně doklepnout na cylindrickou část válečku; odbrousit kovadlinku, posunout odstřihovou hranu kovadlinky
Rozšíření pěchu největší
asi v polovině výšky pěchu
Pilový list nebyl dosud pěchován
Nutno příliš zbrušovat hřbet zubu
Přebrousit a pěchovat znovu
Trhlinky
Příliš hluboké pěchování; nevhodný materiál pilových listů; nevhodný průřez výstředníku
Narušení a odlamování částí břitu, menší posuvy, zabíhání listů, větší drsnost povrchu
Zmenšit výstřednost; seřídit výchozí polohu výstředníku; zmírnit přechod do cylindrické části válečku; potírat čela zubu před pěchováním; pilové listy rozvést a použít jako listy s rozvedenými zuby
Mělký pěch, malé rozšíření hrotu
Malá excentricita; malý průměr válečku;výstředník ve výchozí poloze již poněkud přetočen; zub pěchován poprvé; prokluz upínacího zařízení, nečistoty na čele zubu
Nutno častěji pěchovat
Odstranění příčin; pěchovat týž zub 2x, popř. přebrousit a pěchovat znovu
Hluboký pěch, velké rozšíření hrotu
Velká výstřednost
Zbytečně silné tváření materíálu znavu při egalizování; možnost trhlin i při vhodné oceli
Zmenšení výstřednosti; spustit níže kovadlinku
Tvoření dlouhé, tlusté jehly
Kovadlinka příliš vysoko, kov je vtlačován mezi váleček a kovadlinku
Před egalizací je nutno ručně odstraňovat hroty
Doklepnout kovadlinku k válečku
Odlomení hrotu zubu
Odstřihová hrana posunuta příliš směrem ke hřbetu zubu; velký úhel čela pro dané seřízení pěchovačky; kovadlinka doklepnuta k  válečku
Ztráty silným sbrušováním hřbetu
Sbrousit spodní plošku kovadlinky a spusti ji níže; seřízení pěchovačky
Nestejné rozšíření hrotu zubu
vzhledem k ploše lištu
Zub vyhnout do strany
Zabíhání listu; větší drsnost povrchu; větší řezná spára
Kontrola zubů před pěchováním
Nestejné rozšíření zubu
vzhledem k ose zubu
Čelist egalizátoru nedosedla na plochu listu (znečištění); nestejná tvrdost obou ploch listu, chybná funkce čelistí
Zabíhání listu
Odstranění příčin; kontrola pilového listu
Různě velké boční plošky
Jednostranné pěchování; chybná funckce čelistí
Na jedné straně zubu pěch dříve odbroušen; zabíhání listu
Viz jednostranné pěchování; kontrola egalizátoru
Různé rozšíření hrotů zubů
Nestejná výška zubů, jehla po pěchování nebyla odstraněna; chybné dosednutí egalizátoru na list
Větší drsnost povrchu řeziva; malé posuvy; zabíhání
Kontrola hrotnice; odstranění jehly po pěchování; správné dosednutí egalizátoru k čelu zubu